Προϊόντα
SKU theater-tension-plus-c07-asp160-sw-inches-97 Κατηγορία

Theater Tension Plus C07 Studio White 1.60 (16:10) inches 97

1.903,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

ΤοολοκαίνουργιομοντέλοTheaterTensionPlusέχεισχεδιαστείμεγνώμονατηνενσωμάτωσησεκατοικίεςόπουημοντέρναεμφάνισηκαιηπροσοχήστηλεπτομέρειαείναικαθοριστικήςσημασίας.

Ηέκδοσημεεντατήρεςείναιητέλειαλύσηπουσυνδυάζειτηναισθητική,τηνλειτουργικότητακαιτηνάριστητεχνικήαπόδοση.

ΤοσύστημαεντατήρωνClassicχρησιμοποιείελαστικάκαλώδιατέντωσης,περασμέναμέσααπόπλευρικέςοπέςστοπλάιτηςοθόνης.Κρατώνταςτουλικόθέασηςτεντωμένοδημιουργείταιμιαεξωτερικήπεριφερειακήκαμπυλότηταηοποίααποτρέπειτοσχηματισμόπτυχώνκαιζαρών.Παράλληλαεξασφαλίζουνότιοικάθετεςπλευρέςτηςοθόνηςδενθακάνουντσακίσειςήκυρτώσεις.Τακάθεταμαύραπλευρικάπεριθώριαδιατίθενταισε50ή70mm.

Αθόρυβοσύστημακύλισης

Μετηνχρήσηδιπλήςκεφαλήςπουδιαθέτειελαστικούςδακτυλίουςμεταξύκελύφουςκαικυλίνδρου,απορροφούνταιοιμικροκραδασμοίαπότηνπεριστροφήτουκινητήρακαιμειώνεταιοθόρυβοςξετυλίγματοςκαιτυλίγματοςτουυλικούθέασης.

ΣύστημαSoftendLowbar

Μετηχρήσημαλακώνπαρεμβυσμάτωναπορροφάταιοκλασσικόςμεταλλικόςθόρυβοςπουδημιουργείταικατάτηνεπαφήτηςκάτωράβδουμετοκέλυφοςτηςοθόνηςστομάζεματηςοθόνης.

ΒάσηεγκατάστασηςSuperQuick

ΗοθόνηπαρέχεταιμετηννέαβάσηεγκατάστασηςSuperQuickηοποίαείναιβελτιωμένηωςπροςτηνευκολίακαιτηνταχύτητατοποθέτησηςσετοίχουςήοροφές.Ηνέαβάσηέχειτηδυνατότητατοποθέτησηςτουκελύφουςαπόόποιαπλευράκρίνεταιαναγκαία,μπροστάήπίσω.ΤοkitτηςβάσηςαποτελείταιαπότιςγωνίεςστήριξηςτουκελύφουςκατασκευήςαλουμίνιουκαιτοτμήμασύσφιξηςαπόPVC,μειώνονταςέτσισημαντικάτοναριθμότωνεξαρτημάτωνκαιτηνδυσκολίαεγκατάστασης.

Σύστημααυτόματηςρύθμισης

ΗTheaterTensionPlusδιαθέτειένανδιακόπτηεπαφήςπουδιασφαλίζειότιηκάτωμπάραθαβρίσκεταιπάνταστηνίδιαθέση.Έτσιαποφεύγεταιηανάγκημελλοντικώνμικρορυθμίσεωναφούοδιακόπτηςαναλαμβάνειναδιατηρείπάνταμεακρίβειαστηνίδιαθέσητηνμπάρα,χωρίςδιακυμάνσεις.

ΔημιουργήστετηπροσωπικήσαςοθόνημετιςμοναδικέςεπιλογέςInVideo

 • Δυνατότηταεξατομικευμένωνδιαστάσεων:ΠλάτοςxΎψος
 • Τύποςκινητήρα:
  • Κλασσικόςκινητήρας
  • Ενσωματωμένοςραδιοκινητήρας*
 • Κέλυφος:μεσύστημαγρήγορηςεγκατάστασηςSuperQuick
 • ΧρώμαΚελύφους:
  • Λευκόματ
  • Μαύροματ
  • ΧρωματισμόςσεεπιλογήκωδικούRAL*
 • ΆνωΜαύροΠεριθώριο:από5έως45cm*
 • Δυνατότηταξετυλίγματοςεπιφάνειαςπροβολής:
  • Πίσωπλευράκελύφους
  • Μπροστινήπλευράκελύφους
  • Ανάποδη
 • Πλευράκινητήρακαικαλωδίουσύνδεσης:
  • Δεξιά
  • Αριστερή
 • Επιφάνειεςπροβολής:CinemaWhite,CinemaWhiteUltra,AmbiPlay,StudioWhite,StudioGrey,CinemaMicro,CinemaRearDBκαιCinemaRearχωρίςμαύραπεριθώρια
 • Αναλογίεςδιαστάσεων:1:1-4:3-16:10-16:9-2,35:1-2,37:1-2,39:1-2,40:1
*Προαιρετικήεπιλογήμεεπιπλέονκόστος