Προϊόντα
SKU invisible-large-float-tension-m05-asp235-cw-inches-200 Κατηγορία

Invisible Large Float Tension M05 Cinema White 2.35 (21:9) inches 200

6.179,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

ΗInvisibleLargeFloatTensionείναιμιαηλεκτρικήοθόνημεγάλουμεγέθουςπουέχεισχεδιαστείγιαναεξαφανίζεταισεμιαψευδοροφήκαιναείναιορατήμόνοότανχρησιμοποιείται.

Ανκαιμπορείναφτάσειτοεκπληκτικόμέγεθοςπλάτουςθέασης5,68μέτρωνηInvisibleLargeFloatTensionαντιπροσωπεύειτοπάντρεματηςαισθητικής,τηςλειτουργικότηταςκαιτηςκαινοτόμουλύσης.

Διαθέτεικέλυφοςαπόαλουμίνιουβαρέωςτύπουκαιμιαεξαιρετικάεύκοληβάσητοποθέτησηςπουαπλοποιείόλαταστάδιαεγκατάστασης,καθιστώνταςτηνεξαιρετικάφιλικήπροςτονχρήστηπαράτοαξιοσημείωτομέγεθοςτης.

ΣύστημαπλευστώνεντατήρωνInvisibleLargeFloatTension

ΤοσύστημαεντατήρωντηςInvisibleLargeFloatTensionαποτελείταιαπόμιαδιπλήράβδοκαιτααντίστοιχακαλώδιατης.Ηδιπλήράβδοςαποτελείταιαπόδύοβάρη.Τοέναείναιυπεύθυνογιατηνκατακόρυφηδύναμηπουεξασκείτεεπίτουυλικούθέασηςκαιτοάλλομετηνεπιπεδότητακαιεξάλειψηπτυχώσεωνκαιζαρών.

ΗInvisibleLargeFloatTensionμπορείναεξοπλιστείμεδύοδιαφορετικάσυστήματατοποθέτησης,ανάλογαμετιςανάγκεςεγκατάστασης.

Σύστημαστερέωσηςγιαεγκαταστάσειςσεψευδοροφές,οιοποίεςδενθαείναιπροσβάσιμεςαπότοεσωτερικό.

Σύστημαστερέωσηςγιαεγκαταστάσειςσεψευδοροφές,οιοποίεςθαείναιπροσβάσιμεςαπότοεσωτερικό.

ΔημιουργήστετηπροσωπικήσαςοθόνημετιςμοναδικέςεπιλογέςInVideo

 • Δυνατότηταεξατομικευμένωνδιαστάσεων:ΠλάτοςxΎψος
 • Τύποςκινητήρα:
  • Κλασσικόςκινητήρας
 • ΧρώμαΚελύφους:
  • ΛευκόGrinz
  • ΧρωματισμόςσεεπιλογήκωδικούRAL*
 • ΆνωΜαύροΠεριθώριο:από10έως20m*
 • Δυνατότηταξετυλίγματοςεπιφάνειαςπροβολής:
  • Πίσωπλευράκελύφους
  • Μπροστινήπλευράκελύφους
  • Ανάποδη
 • Πλευράκινητήρακαικαλωδίουσύνδεσης:
  • Δεξιά
 • Επιφάνειεςπροβολής:CinemaWhite,CinemaMicro,CinemaMacro
 • Αναλογίεςδιαστάσεων:1:1-4:3-16:10-16:9-2,35:1-2,37:1-2,39:1-2,40:1
*Προαιρετικήεπιλογήμεεπιπλέονκόστος