Προϊόντα
SKU frame-theater-curved-asp178-cw-inches-135 Κατηγορία

Frame Theater Curved Cinema White 1.78 (16:9) inches 135

1.712,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

HτελευταίαδημιουργίατηςInVideoείναιμιαμοναδικήεμπειρίαγιαόλουςτουςλάτρειςτουοικιακούκινηματογράφου.

ΗFrameTheaterCurvedσυνδυάζειπερίτεχνατηντεχνογνωσίακαιτηνκαινοτομίατηςInVideoενσωματώνονταςταιδιαίτεραχαρακτηριστικάτηςFrameTheaterCurvedμετατρέπονταςόμωςτοεπίπεδοσεένακαμπύλοπροφίλ.

Μετηνκοίληοθόνηοθεατήςβυθίζεταιολοκληρωτικάεντόςτηςκινηματογραφικήςδημιουργίαςκαιδημιουργείταιηπλήρηςαυθεντικήεμπειρίατωνκλασσικώνεμπορικώναιθουσών.

Κάθεταινίαπεριβάλλειμεεικόνεςτιςοπτικέςγωνίεςτουθεατήκαιηταινίαμεταμορφώνεταισεμιανέασυναρπαστικήκαισυναισθηματικήεμπειρία.

Εκτόςαπότηνεξαιρετικήτηςαπόδοσηυπάρχουνκαικάποιαθεμελειώδητεχνικάσημείαπουπρέπεινατονιστούν,όπωςηβελτίωσηστηνομοιομορφίατηςφωτεινότητας,ημείωσηανακλάσεωνστουςπλευρικούςτοίχουςκαιηαύξησηεκλαμβανόμενηςφωτεινότηταςστουςθεατές.

Οικοίλεςοθόνεςμπορούνεπίσηςναχρησιμοποιηθούνμευλικάθέασηςυψηλούκέρδους(όπωςτοStrikeWhite).Σεφορμάτθέασης2,35:1,εξαλείφουνκάθεαπώλειαφωτεινότηταςστιςάκρεςτηςοθόνηςπουυπόκανονικέςσυνθήκεςθαεμφανιζότανστιςκλασσικέςεπίπεδεςοθόνες.

Τοειδικόμαύρο-βελούδινοφινίρισματουπροφίλαπορροφάπλήρωςτοφως,ενισχύονταςτηναντίθεσητηςαντίθεσηςστιςπροβαλλόμενεςεικόνες.

ΗοθόνηFrameTheaterCurvedδιατίθεταισεφορμάτ16:9και2,35:1.

ΔημιουργήστετηπροσωπικήσαςοθόνημετιςμοναδικέςεπιλογέςInVideo

  • Δυνατότηταεξατομικευμένωνδιαστάσεων:ΠλάτοςxΎψος
  • Χρώμαπροφίλκορνίζας:
    • Επικάλυψημαύρουφωτοαπορροφητικούβελούδου
  • Επιφάνειεςπροβολής:CinemaWhite,CinemaWhiteUltra,StrikeWhite,AmbiPlay,StudioWhite,StudioGreyκαιCinemaMicro
  • Αναλογίεςδιαστάσεων:4:3-16:10-16:9-2,35:1