Προϊόντα
SKU frame-theater-asp16-cwu-inches-116 Κατηγορία

Frame Theater Cinema White Utra 1.6 (16:10 inches 116

1.049,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

ΗκλασσικήσταθερήοθόνητηςInvideoδημιουργήθηκεαπότηνεκτενήτηςέρευναστηδημιουργίαενόςκαινοτόμουπεριμετρικούπροφίλμεβασικούςάξονεςσχεδιασμούτηνυψηλήαπόδοσηκαιτηνάριστηαισθητικήτουενσωμάτωσησεχώρουςοικιακούκινηματογράφου.

ΩςαποτέλεσμαδημιουργήθηκεηFrameTheater,ησταθερήοθόνηπουδιαθέτειέναειδικόπλαίσιομεφάλτσαγωνίαστηνεσωτερικήτηςπλευρά.

Μετηνσυγκεκριμένηγωνίαοιαντανακλάσειςφωτεινότηταςκατευθύνονταιπροςταεξωτερικάάκρατηςοθόνηςαντίπροςτηνεπιφάνειαπροβολήςήτοκοινό.Έτσιμηδενίζεταιηενοχλητικήμείωσητηςαναλογίαςαντίθεσηςηοποίαπροκαλείταιαπότοφωςπουαντανακλάταιαπότοπεριμετρικόπλαίσιοτηςοθόνης.

Τοπλαίσιοείναιαλουμινίουκαιταπροφίλτουςμπορούνναβαφτούνμαύραήναεπικαλυφθούνμεβελούδινοφινίρισμα,τοοποίοαπορροφάπλήρωςτοφωςκαιενισχύειακόμηπερισσότεροτηναναλογίααντίθεσηςκατάτηνβιντεοπροβολή.

Ησυγκράτησηκαιτέντωσητουυλικούθέασηςστοπεριμετρικόπλαίσιοτηςοθόνηςπραγματοποιείταιαπόελαστικάκαλώδιαπουεγγυώνταιτηντέλειαεπιπεδότητατουκάδρου,αποτρέπονταςέτσικάθεπερίπτωσηδημιουργίαςζαρώνήπτυχώσεων.

Τέλοςηβάσηεγκατάστασηςναβρίσκεταιενσωματωμένηστοπροφίλ,επιτυγχάνονταςτηνπλήρηςαπόκρυψητης,παρουσιάζονταςτοκάδροωςαιωρούμενοστοχώρο.

ΟικύριεςεφαρμογέςFrameTheaterείναισυνήθωςσταDedicatedHomeTheatersκαιPlayrooms.

ΔημιουργήστετηπροσωπικήσαςοθόνημετιςμοναδικέςεπιλογέςInVideo

  • Δυνατότηταεξατομικευμένωνδιαστάσεων:ΠλάτοςxΎψος
  • Χρώμαπροφίλκορνίζας:
    • ΜαύροGrinz
    • Επικάλυψημαύρουφωτοαπορροφητικούβελούδου*
  • Επιφάνειεςπροβολής:CinemaWhite,CinemaWhiteUltra,StrikeWhite,AmbiPlay,StudioWhite,StudioGrey,CinemaMicro,CinemaRearDBκαιCinemaRear
  • Αναλογίεςδιαστάσεων:4:3-16:10-16:9-2,35:1
*Προαιρετικήεπιλογήμεεπιπλέονκόστος