Προϊόντα
SKU frame-theater-asp133-sg-inches-108 Κατηγορία

Frame Theater Studio Grey 1.33 (4:3) inches 108

980,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

ΗκλασσικήσταθερήοθόνητηςInvideoδημιουργήθηκεαπότηνεκτενήτηςέρευναστηδημιουργίαενόςκαινοτόμουπεριμετρικούπροφίλμεβασικούςάξονεςσχεδιασμούτηνυψηλήαπόδοσηκαιτηνάριστηαισθητικήτουενσωμάτωσησεχώρουςοικιακούκινηματογράφου.

ΩςαποτέλεσμαδημιουργήθηκεηFrameTheater,ησταθερήοθόνηπουδιαθέτειέναειδικόπλαίσιομεφάλτσαγωνίαστηνεσωτερικήτηςπλευρά.

Μετηνσυγκεκριμένηγωνίαοιαντανακλάσειςφωτεινότηταςκατευθύνονταιπροςταεξωτερικάάκρατηςοθόνηςαντίπροςτηνεπιφάνειαπροβολήςήτοκοινό.Έτσιμηδενίζεταιηενοχλητικήμείωσητηςαναλογίαςαντίθεσηςηοποίαπροκαλείταιαπότοφωςπουαντανακλάταιαπότοπεριμετρικόπλαίσιοτηςοθόνης.

Τοπλαίσιοείναιαλουμινίουκαιταπροφίλτουςμπορούνναβαφτούνμαύραήναεπικαλυφθούνμεβελούδινοφινίρισμα,τοοποίοαπορροφάπλήρωςτοφωςκαιενισχύειακόμηπερισσότεροτηναναλογίααντίθεσηςκατάτηνβιντεοπροβολή.

Ησυγκράτησηκαιτέντωσητουυλικούθέασηςστοπεριμετρικόπλαίσιοτηςοθόνηςπραγματοποιείταιαπόελαστικάκαλώδιαπουεγγυώνταιτηντέλειαεπιπεδότητατουκάδρου,αποτρέπονταςέτσικάθεπερίπτωσηδημιουργίαςζαρώνήπτυχώσεων.

Τέλοςηβάσηεγκατάστασηςναβρίσκεταιενσωματωμένηστοπροφίλ,επιτυγχάνονταςτηνπλήρηςαπόκρυψητης,παρουσιάζονταςτοκάδροωςαιωρούμενοστοχώρο.

ΟικύριεςεφαρμογέςFrameTheaterείναισυνήθωςσταDedicatedHomeTheatersκαιPlayrooms.

ΔημιουργήστετηπροσωπικήσαςοθόνημετιςμοναδικέςεπιλογέςInVideo

  • Δυνατότηταεξατομικευμένωνδιαστάσεων:ΠλάτοςxΎψος
  • Χρώμαπροφίλκορνίζας:
    • ΜαύροGrinz
    • Επικάλυψημαύρουφωτοαπορροφητικούβελούδου*
  • Επιφάνειεςπροβολής:CinemaWhite,CinemaWhiteUltra,StrikeWhite,AmbiPlay,StudioWhite,StudioGrey,CinemaMicro,CinemaRearDBκαιCinemaRear
  • Αναλογίεςδιαστάσεων:4:3-16:10-16:9-2,35:1
*Προαιρετικήεπιλογήμεεπιπλέονκόστος